Heimo Zobernig - Avoidance (Marcus Geiger, Martin Guttmann, Hans Weigand, Heimo Zobernig), 1992, € 300,- (incl. VAT)
Peter Kogler & Heimo Zobernig, Night & Day Plays them all –Special Edition, 2003, € 1.600,- (incl. VAT)